L
A D I N G

ผู้พัฒนาบทเรียน


My Profile

ประวัติ

ชื่อ-สกุล

นางสาวชญาภา รุ่งโรจน์ธีระ ตำแหน่ง:ครู วิทยฐานะ:ชำนาญการ

ที่ทำงาน

โรงเรียนหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 สพม.9

e-mail

chayapha@nys.ac.th


ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2555 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2550 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2549 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม