L
A D I N G

บทเรียนออนไลน์

รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารข้อมูล รหัส ง20244 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แนะนำการใช้บทเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารข้อมูล รหัสวิชา ง20244 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต

icon

ศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ความหมายของการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล บอกรูปแบบและทิศทางของการสื่อสารข้อมูล และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

icon

ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม

icon

เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล

icon

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข

ผลการเรียนรู้

1.

บอกความหมาย, อธิบายองค์ประกอบ, จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้, บอกรูปแบบทิศทาง, อธิบายชนิดของสัญญาณข้อมูลและบอกประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลได้

2.

บอกความหมายและประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง

3.

อธิบายรูปแบบบริการและเข้าใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้


4.

บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้

5.

อธิบายวิธีการและใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

6.

อธิบายขั้นตอนและใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้


7.

ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้.

แนะนำการใช้บทเรียน

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารข้อมูล รหัส ง20244 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทเรียนออนไลน์

1. ให้นักเรียนทำการศึกษา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ และโครงสร้างรายวิชา

2. เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารข้อมูล

3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 40 ข้อ

4. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล โดยเริ่มต้นศึกษา สาระสำคัญ และผลการเรียนรู้

5. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วย

6. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหน่วยที่ 1

7. เมื่อศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้ว ไปหัวข้อ แบบฝึกหัด เพื่อทำแบบฝึกหัดส่งครู

8. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยที่ 1

9. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาหน่วยที่ 2 อินเทอร์เน็ต ซึ่งในการศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะปฏิบัติเหมือนกับหน่วยที่ 1

10. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ

แบบทดสอบ

1. นักเรียนทำการ login เพื่อเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยอีเมลของ gmail

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลได้แก่ ที่อยู่อีเมล ชื่อ-สกุล ชั้น และเลขที่

3. แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

4. แบบทดสอบก่อนเรียนมีจำนวน 40 ข้อ

5. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้เพียง 1 ครั้ง

6. นักเรียนสามารถดูคะแนนแบบทดสอบได้ที่อีเมลของนักเรียน

วิธีการเล่นเกม Kahoot!

1. ครูเข้าเว็บ https://kahoot.com/ เพื่อทำการเข้าระบบของเกมที่สร้างไว้เพื่อเริ่มเล่นเกม

2. ครูจะทำการเริ่มต้นเกมและให้เลข PIN กับนักเรียน ซึ่งเลขจะถูกสุ่มโดยเว็บของเกม kahoot!

3. ให้นักเรียนเข้าไปที่แบบฝึกหัดเที่มีการให้เล่นเกมแล้วเลือกคลิกเพื่อเล่นเกม หรือเข้าเว็บที่ใช้ในการเล่นเกมคือ https://kahoot.it/#/

4. ให้นักเรียนใส่เลข PIN

5. ให้นักเรียนใส่ชื่อเล่น

6. เมื่อผู้เล่นครบ ครูจะกดปุ่มเริ่มเพื่อทำการเริ่มเล่นเกม

7. ในเกม คำถามและตัวเลือก (มากสุด 4 ตัวเลือก) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลัก แต่ละคำตอบจะมาพร้อมกับสีและรูปร่างที่ต่างกัน นักเรียนจะต้องเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่ต้องการตอบ โดยเกมถูกออกแบบมาเพื่อที่ผู้เล่นจะต้องเงยหน้าจากจอของตนเอง เพื่อมองจอรวมเป็นระยะ

8. นักเรียนจะได้รับคะแนนเมื่อตอบคำถามถูก (โดยให้ตามเวลาที่ใช้ก่อนจะตอบ) หลังจบแต่ละคำถาม นักเรียนจะเห็นคะแนนของตนเอง รวมไปถึงลำดับของตนเองเมื่อเทียบกับคนอื่นในห้องเรียนบนหน้าจอของตนเอง รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนมากที่สุด 5 อันดับแรกจะถูกแสดงบนหน้าจอหลัก